GARANTI

Valles Elektrolindningar lämnar för alla nya produkter 6 månaders garanti från idrifttagningen, dock högst 12 månader från leveransdatum.
För reparationer och utbytesprodukter lämnas 3 månaders garanti från leveransdatum.

Vår garanti innebär, att vi gratis reparerar eller ersätter sådana delar eller enheter, som genom normal användning under garantitiden blivit obrukbara på grund av fabrikations- eller materialfel.

Produkter som används för andra ändamål, under andra förhållanden eller till andra värden än som specificerats och vartill de är beräknade, omfattas ej av vår garanti.
Garantin gäller ej heller om obehörig person/er mixtrar med motorn på något sätt.

Vi fritar oss från ansvar för följdskador såsom driftavbrott, produktionsbortfall, skada på person eller egendom etc som kan sättas i förbindelse med ett garantifel på av oss levererade produkter. Kostnad i samband med utbyte ersättes ej.

Våra garantiåtaganden gäller endast under förutsättning att våra betalningsvillkor har innehållits.